ГИБРИДНАЯ МЕТОДИКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ

  • С.А. Ткалич Воронежский государственный технический университет
Ключевые слова: Прогнозирование, аварийная ситуация, технологический процесс, композиционная модель, интегральный критерий, модуль принятия решения, приоритетный регулятор

Аннотация

Рассматривается задача построения системы принятия решений в рамках автома-
тизированных систем безаварийного управления технологическими процессами на основе
моделей прогнозирования. Представлен анализ моделей и методов прогнозирования аварий-
ных ситуаций. Сформулирована задача разработки методики практической реализации
системы на основе интегрального критерия безаварийного управления, учитывающего
запасы времени на приведение процесса в нормальное состояние (система прогнозирования
аварийных ситуаций) и ресурсную составляющую (система планово-предупредительного
обслуживания). Сделан вывод о целесообразности построения систем принятия решений и
автоматизированных систем управления на основе моделей прогнозирования, как наиболее
перспективного подхода к решению задачи безаварийного управления технологическими
процессами. Принцип построения системы принятия решений основан на использовании
интегрального критерия безаварийного управления. Представлена блок - схема алгоритма
расчёта интегрального критерия безаварийного управления. Предложена гибридная мето-
дика практической реализации подобных систем на основе приоритетного регулирования,
включающего в себя и штатный регулятор. Описана процедура формирования приоритет-
ных регуляторов по данным прогноза. Приведена блок-схема алгоритма приоритетного
регулятора, определяющего критический параметр на основе теории чувствительности.
В случае положительного прогноза на аварию происходит выбор критического параметра
по максимуму коэффициента чувствительности и на штатный регулятор из матрицы
критических значений подается в качестве уставки минимальное или максимальное значе-
ние параметра в зависимости от знака скорости его изменения. Дана структура системы
принятия решения на основе концепции безаварийного управления технологическими про-
цессами. Станция безаварийного управления формирует данные для модуля принятия ре-
шения на основе композиционной модели прогнозирования аварийных ситуаций и инте-
грального критерия безаварийного управления. Приведена блок-схема алгоритма модуля
принятия решения по приоритетному регулированию.

Литература

1. Tyurin O.G., Kal'nitskiy V.S. Printsipy postroeniya i prakticheskaya realizatsiya vysokonadezhnykh
ASUTP potentsial'no opasnykh proizvodstv [Principles of construction and practical
implementation of high-reliability APCS of potentially hazardous productions],
Avtomatizatsiya v promyshlennosti [Automation in Industry], 2007, No. 8, pp. 14.
2. Tyurin O.G., Kal'nitskiy V.S., Zhegrov E.F. Upravlenie potentsial'no opasnymi
tekhnologiyami: monografiya [Managing potentially hazardous technologies: monograph].
Moscow: Infa-inzheneriya, 2011, 288 p.
3. Glazunov L.P., Grabovetskiy V.P., Shcherbakov O.V. Osnovy teorii nadezhnosti
avtomaticheskikh sistem upravleniya [Fundamentals of the theory of reliability of automatic
control systems]. Leningrad: Energoatomizdat, 1984, 208 p.
4. Dianov V.N. Diagnostika i nadezhnost' avtomaticheskikh system [Diagnostics and reliability of
automatic systems]. Moscow: MGIU, 2004, 160 p.
5. Grazhdankin A.I., Lisanov M.V., Pecherkin A.S. Ispol'zovanie veroyatnostnykh otsenok pri
analize bezopasnosti opasnykh proizvodstvennykh ob"ektov [The use of probabilistic assessments
in the safety analysis of hazardous production facilities], Bezopasnost' truda v
promyshlennosti [Occupational safety in industry], 2001, No. 5, pp. 33-36.
6. Voronin V.V. Evristicheskie pravila dlya diagnosticheskoy ekspertnoy sistemy [Heuristic rules
for a diagnostic expert system], Avtomatizatsiya i sovremennye tekhnologii [Automation and
modern technology], 2005, No. 10, pp. 3-10.
7. Vasil'ev E.M., Prokof'eva D.M. Nechetkoe upravlenie strukturno neustoychivymi ob"ektami
[Fuzzy control of structurally unstable objects], Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo
tekhnicheskogo universiteta [Bulletin of the Voronezh State Technical University], 2012,
Vol. 8, No. 10-1, pp. 8-12.
8. Ledeneva T.M. Modeli i metody prinyatiya resheniy: ucheb. posobie [Decision-making models
and methods: textbook]. Voronezh: Voronezh. gos. tekhn. un-t, 2004, 189 p.
9. Abramov O.V. Tekhnologiya preduprezhdeniya otkazov tekhnicheskikh sistem otvetstvennogo
naznacheniya [Failure prevention technology for critical technical systems], XII vserossiyskoe
soveshchanie po problemam upravleniya VSPU-2014 [XII All-Russian Meeting on VSPU
management problems-2014]. Institut problem upravleniya im. V.A. Trapeznikova RAN,
2014, pp. 7540-7545.
10. Rykov A.S. Modeli i metody sistemnogo analiza: prinyatie resheniy i optimizatsiya: ucheb.
posobie dlya vuzov [Models and Methods of Systems Analysis]: Decision-Making and Optimization:
textbook for universities]. Moscow: MISIS, Izdatel'skiy dom «Ruda i metally»,
2005, pp. 352.
11. Anop M.F., Katueva Ya.V. Obespechenie bezotkaznogo funktsionirovaniya unikal'nykh
tekhnicheskikh sistem na osnove funktsional'no-parametricheskogo podkhoda [Ensuring the
failure-free operation of unique technical systems based on the functional-parametric approach],
Nadezhnost' i kachestvo: Tr. mezhdunarodnogo simpoziuma [Reliability and quality-
2011: Proceedings of the International Symposium], 2016, No. 1, pp. 146-148.
12. Yurkov N.K. K probleme obespecheniya bezopasnosti slozhnykh sistem [To the problem of
ensuring the security of complex systems], Nadezhnost' i kachestvo: Tr. mezhdunarodnogo
simpoziuma [Reliability and quality-2011: Proceedings of the International Symposium]:
In 2 vol. Vol. 1. Penza: Izd-vo PGU, 2011, pp. 104-106.
13. Abramov O.V. K probleme predotvrashcheniya avariy tekhnicheskikh ob"ektov
otvetstvennogo naznacheniya [Toward the problem of preventing accidents at technical facilities
for critical applications], Nadezhnost' i kachestvo slozhnykh system [Reliability and quality
of complex systems], 2013, No. 1, pp. 11-16.
14. Dubolazov V.A. Operativno-kalendarnoe planirovanie na promyshlennom predpriyatii [Operational
- calendar planning at an industrial enterprise]. Saint Petersburg: SPGU, 2000, 36 p.
15. Tkalich S.A. Bezavariynoe upravlenie tekhnologicheskimi protsessami: monografiya [Accidentfree
control of technological processes], ed. by dr. of eng. sc., professor V.L. Burkovskogo. Voronezh:
Izd-vo «Nauchnaya kniga», 2018, 152 p.
16. Tkalich S.A. Integral'nyy kriteriy bezavariynogo upravleniya tekhnologicheskimi protsessami
[Integral criterion of accident-free management of technological processes], Sistemy
upravleniya i informatsionnye tekhnologii [Control systems and information technology],
2009, No. 4-1 (38), pp. 188-191.
17. Tkalich S.A. Algoritm rascheta integral'nogo kriteriya bezavariynogo upravleniya [Calculation
algorithm of the integral criterion for accident-free operation], Sistemy upravleniya i
informatsionnye tekhnologii [Management systems and information technologies], 2011,
No. 1.1 (43), pp. 176-179.
18. Tkalich S.A., Vasil'ev E.M. Identifikatsiya sostoyaniya stokhasticheskikh sistem [State identification
of stochastic systems], Elektrotekhnicheskie kompleksy i sistemy upravleniya [Electrotechnical
complexes and control systems], 2008, No. 1, pp. 44-46.
19. Tkalich S.A. Opredelenie dominiruyushchikh parametrov riska v sistemakh prognozirovaniya
avariynykh situatsiy [Determination of the dominating risk parameters in systems of prediction of
contingency situations], Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta
[Bulletin of the Voronezh State Technical University], 2010, Vol. 6, No. 1, pp. 81-84.
20. Tkalich S.A. Analiz kriticheskikh parametrov avariynykh situatsiy tekhnologicheskikh protsessov
[Analysis of critical parameters of emergency situations of technological processes],
Elektrotekhnicheskie kompleksy i sistemy upravleniya [Electrical complexes and control systems],
2011, No. 2, pp. 69-71.
21. Tkalich S.A., Kravets O.Ja. Composite Prognostication Model of Emergencies at the Hazardous
Industrial Enterprises, International Journal on Information Technologies and Security,
2019, No. 2 (vol. 11), pp. 29-34.
Опубликован
2022-03-02
Выпуск
Раздел
РАЗДЕЛ I. СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВ