СЛУЧАЙНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА С ОСЦИЛЛЯЦИЯМИ НА ВЕРШИНЕ МНОГОПОРОГОВЫМИ ИЗМЕРИТЕЛЯМИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

  • Д.В. Беляев АО «Таганрогский научно-исследовательский институт связи»
  • Д. Е. Губарев Южный федеральный университет
  • К. Е. Румянцев Южный федеральный университет
Ключевые слова: Многопороговый измеритель, длительности импульсов, случайная погрешность, импульс с осцилляциями на вершине и срезе, шаг квантования амплитуды

Аннотация

В системах автоматического измерения длительности видеоимпульсов используют-
ся различные устройства усиления и формирования импульсов нормированного уровня,
длительность которых равна длительности входных сигналов. Грубое измерение длитель-
ности видеоимпульсов может производится однопороговыми измерителями. Более точ-
ными являются многопороговые измерители и измерители с плавающим порогом. Измери-
тели длительности импульсов нашли широкое применение в аппаратуре радиоэлектронной
борьбы, в измерительной технике. Вариация формы электрических сигналов не позволяет
применить единственный метод измерения, наилучший для всех форм, поэтому продолжа-
ется поиск технических решений, удовлетворяющих противоречивым требованиям: широ-
кий диапазон длительностей и скважностей. Целью работы является провести математический анализ случайной погрешности измерения длительности импульса с осцилляция-
ми на вершине многопороговыми измерителями длительности. В ходе работы были полу-
чены результаты численного эксперимента по измерению длительности импульса с осцил-
ляциями на вершине многопороговыми измерителями длительности. А также проведено
сравнение четырех многопороговых измерителей длительности для исследуемой формы
импульса. Результаты расчетов представлены для динамического диапазона сигнала 60 дБ
и шага квантования амплитуды 3дБ и 12 дБ

Литература

1. Kulikov I.E., Trifonov A.P. Otsenka parametrov signalov na fone pomekh [Estimation of parameters
of signals against the background of interference]. Moscow: Sov.radio, 1978, 296 p.
2. Pamazanov A.V., Zikiy A.N., Zorin R.L., Dikarev B.D. Otsenka parametrov signalov: ucheb.
posobie [Estimation of signal parameters: tutorial. Part 1]. Taganrog: Izd-vo TRTU, 1999, 57 p.
3. Zorin R.L. Analiz shumovykh oshibok mnogoporogovogo usilitelya-formirovatelya dlitel'nosti
impul'sov: Sb. trudov SKNTSVSh, g. Rostov-na-Donu, 2000 g. [Analysis of noise errors
of a multi-threshold amplifier-pulse duration shaper. Collection of works of SKNTSVSh.
Rostov-on-Don, 2000].
4. Pomazanov A.V., Zorin R.L. Otsenka vremennykh parametrov radiosignala akustoopticheskim
izmeritelem [Estimation of the time parameters of the radio signal with an acousto-optic meter],
Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Radioelektronika [Proceedings of higher educational
institutions. Radioelectronics], 2002, Vol. 45, No. 3, pp. 63-67.
5. Dikarev B.D., Zikiy A.N., Zorin R.L., Pomazanov A.V. Issledovanie shumovykh oshibok
usilitelya-formirovatelya impul'sov [Investigation of noise errors of the amplifier-shaper of
impulses], V sb. «Radioelektronnye tekhnologii informatsionnoy bezopasnosti» [In the collection
"Radio-electronic technologies of information security"], ed. by K.E. Rumyantsev. Taganrog:
Izd-voTRTU, 2002, pp. 78-81.
6. Belyaev D.V., Zikiy A.N., Zorin R.L., Rumyantsev K.E., Cherkasov V.I. Patent RF No. 2.399.
922. Ustroystvo izmereniya dlitel'nosti impul'sov po dvum urovnyam [Device for measuring
pulse duration at two levels], Publ. 09/20/2010, B.I. No. 26.
7. Tsui J.B.Y. Microwave Receivers with Electronic Warfare Application. Wiley-Interscience
Publication, 1986, 460 p.
8. Rozenberg V.Ya. Vvedenie v teoriyu tochnosti izmeritel'nykh system [Introduction to the theory
of accuracy of measuring systems]. Moscow: Sov. radio, 1975, 304 p.
9. Itskhoki Ya.S., Ovchinnikov N.I. Impul'snye i tsifrovye ustroystva [Pulse and digital devices].
Moscow: Sov. radio, 1973, 592 p.
10. Apparatura dlya chastotnykh i vremennykh izmereniy [Equipment for frequency and time
measurements]. Moscow: Sov. radio, 1971, 336 p.
11. Nikitenko Yu.I., Orlovskaya S.E. Prokhozhdenie eksponentsial'no-stepennykh impul'sov cherez
rezonansnyy usilitel' s odinochnymi konturami [Passage of exponential-power-law pulses
through a resonant amplifier with single circuits], Voprosy radioelektroniki [Problems of
Radioelectronics]. Ser. XII, 1963, Issue No. 29.
12. Polyakov P.F. SHirokopolosnye analogovye sistemy svyazi so slozhnymi signalami [Broadband
analog communication systems with complex signals]. Moscow: Radio i svyaz', 1981,
153 p.
13. Tuzov.I., Sivov V.A., Prytkov V.I. i dr. Pomekhozashchishchennost' radiosistem so slozhnymi
signalami [Interference immunity of radio systems with complex signals], ed. by G.I. Tuzova.
Moscow: Radio i svyaz', 1985, 264 p.
14. Zen'kovich A.V. Iskazheniya chastotno-modulirovannykh kolebaniy [Distortion of frequency
modulated oscillations]. Moscow: Sov. radio, 1974, 296 p.
15. Dyatlov A.P., Dyatlov P.A. Analiz i modelirovanie obnaruzhiteley signalov: Metodicheskie
ukazaniya k laboratorno-prakticheskim zanyatiyam [Analysis and modeling of signal detectors:
Methodical instructions for laboratory and practical exercises]. Taganrog: Izd-vo TRTU,
2002, 82 p.
16. Dyatlov A.P. Obnaruzhiteli i izmeriteli parametrov signalov v radiokontrole: ucheb. posobie.
4.1 [Detectors and Meters of Signal Parameters in Radio Monitoring: Tutorial. 4.1.]. Taganrog:
TRTI, 1993, 85 p.
17. Dyatlov A.P., Dyatlov P.A., Kul'bikayan B.Kh. Mnogofunktsional'noe avtokorrelyatsionnoe
ustroystvo s kvadraturnoy obrabotkoy informatsii [Radio monitoring of weak broadband frequency-
modulated signals], Radiosistemy [Radio systems], 2002, Issue 62, pp. 3 9.
18. Dyatlov A.P., Dyatlov P.A., Mamontov K.A. Radiomonitoring slabykh shirokopolosnykh
chastotno-modulirovannykh signalov [Radio monitoring of weak broadband frequencymodulated
signals], Telekommunikatsii [Telecommunications], 2004, No. 8, pp. 45-49.
19. Mamontov K.A. Algoritmy i struktury avtokorrelyatsionnykh chastotnykh diskriminatorov
[lgorithms and structures of autocorrelation frequency discriminators], Sb. nauchnykh statey
"Sovremennye problemy teorii radiotekhnicheskikh signalov, tsepey i sistem" [Collection of
scientific articles "Modern problems of the theory of radio-technical signals, circuits and systems"].
Taganrog: TRTU, 2004.
20. Broderick P. Effect of Distortion on the Bessel-Zero Method of Frequency Modulation Measurements,
"Proc. IEE", Electronics Record, 1966, Vol. 113, No. 5, pp. 740.
21. Alongi A.V. Short-pulse and wide-bandwidth high-resolution radars, In: Atmospheric effects on
radar target identification and imaging. Dordrecht - Boston, 1976, pp. 83- 156.
22. Apparatura dlya chastotnykh i vremennykh izmereniy [Equipment for frequency and time
measurements], ed. by A.P. Gorshkova. Moscow: Sov. radio, 1971, 336 p.
23. Kantor L.Ya., Dorofeev V.M. Pomekhoustoychivost' priema ChM signalov [Immunity of receiving
FM signals. Moscow: Svyaz', 1977, 335 p.
24. Mnogofunktsional'nye kompleksy radiokontrolya i vyyavleniya kanalov utechki informatsii
(perevod) [Multifunctional complexes for radio monitoring and detection of information leakage
channels (translation)]. Moscow: Inostrannaya pechat'. Seriya "TCP sluzhb zarubezhnykh
gosudarstv", VINITI [Foreign press. Series "TCP services of foreign states", VINITI], 2001,
No. 12, pp. 35 37.
25. Priemniki preduprezhdeniya o radiolokatsionnom obluchenii (perevod) [Receivers of warning
about radar exposure (translation)]. Moscow: Inostrannaya pechat'. Seriya "TCP sluzhb
zarubezhnykh gosudarstv", VINITI [Foreign press. Series "TCP services of foreign states",
VINITI], 2001, No. 2, pp. 14-20.
Опубликован
2021-12-24
Выпуск
Раздел
РАЗДЕЛ I. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ