ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ЛОЖНОГО РЕЗУЛЬТАТА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМОЙ

  • В.А. Литвиненко Южный федеральный университет
  • С.А. Ховансков Южный федеральный университет
  • В.С. Хованскова Южный федеральный университет
Ключевые слова: Распределенные вычисления, многоагентная система, защита результатов вычислений, сокращение времени решения, многовариантное моделирование

Аннотация

Рассматриваются вопросы защиты распределённых вычислений организованных на ос-
нове многоагентной системе для решения задач многовариантного моделирования.
При моделировании выбор одного из многих вариантов может потребовать перебора огром-
ного множества параметров недоступного для быстродействующей ЭВМ. Для сокращения
времени решения таких задач используют распределенные вычисления. Существует множе-
ство различных подходов для организации распределенных вычислений в компьютерной сети
– технология grid, metacomputing (BOINC, PVM и другие). Все они предназначены для создания
централизованных систем распределенных вычислений. Распределенные вычисления организуются на основе многоагентной системы на вычислительных узлах любой компьютерной
сети. При использовании в качестве вычислительной среды компьютерную сеть большого
масштаба могут возникнуть угрозы безопасности распределенных вычислений. Одной из
таких угроз является получение в процессе вычислений ложного результата от злоумышлен-
ников. Ложный результат может привести в процессе моделирования к принятию не опти-
мального, либо неправильного решения. Управляющие агенты централизованной системы
распределенных вычислений, кроме управления распределенной системой, вынуждены выпол-
нять обнаружение ложных результатов процесса вычислений. Разработана методика рас-
чета вероятности обнаружения ложного результата в зависимости от общего количества
агентов многоагентной системы и количества управляющих агентов. Приведены примеры
расчёта количество управляющих агентов, обеспечивающих в многоагентной системе тре-
буемую вероятность обнаружения ложных результатов.

Литература

1. Lobashev D.G., Khovanskov S.A. Organizatsiya raspredelennykh vychisleniy v
ierarkhicheskoy vychislitel'noy strukture [Organization of distributed computing in a hierarchical
computing structure], Teoriya i praktika sovremennoy nauki [Theory and practice of
modern science], 2016, No. 6-1 (12), pp. 748-750.
2. Litvinenko V.A., Khovanskov S.A., Khovanskova V.S., Litvinenko E.V. Primenenie parametricheskoy
adaptatsii v algoritmakh postroeniya ortogonal'nogo dereva Shteynera [Application
of parametric adaptation in algorithms for constructing an orthogonal Steiner tree],
Informatika, vychislitel'naya tekhnika i inzhenernoe obrazovanie [Computer science, computer
engineering and engineering education], 2016, No. 4 (28), pp. 9-16.
3. Khovanskov S.A., Rumyantsev K.E., Khovanskova V.S. Algoritm programmnogo modulya
detsentralizovannoy sistemy upravleniya dlya sozdaniya bezopasnykh raspredelennykh
vychisleniy v neustoychivoy vychislitel'noy srede [Algorithm of the software module of a decentralized
control system for creating secure distributed computing in an unstable computing
environment], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences],
2013, No. 12 (149), pp. 247-253.
4. Madkour A.M., Eassa F.E., Ali A.M., Qayyum N.U. Mobile-Agent-Based Systems Against
Malicious Hosts, World Applied Sciences Journal, 2014, Vol. 29 (2), pp. 287-297.
5. Muñoz A., Pablo A., Maña. A Multiagent Systems Protection, Advances in Software Engineering,
2011, Article ID 281517, 9 p. DOI: 10.1155/2011/281517.
6. Xudong G., Yiling Ya., Yinyuan Y. POM-a mobile model against malicious hosts, Proceedings
of High Performance Computing in the Asia-Pacific Region, 2000, Vol. 2, pp. 1165-1166.
7. Litvinenko V.A., Khovanskov S.A., Khovanskova V.S. Algoritm organizatsii bezopasnykh
raspredelennykh vychisleniy na osnove mnogoagentnoy sistemy [Algorithm for organizing secure
distributed computing based on a multi-agent system], Izvestiya YuFU. Tekhicheskie
nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2016, No. 10 (183), pp. 146-158.
8. Shcheglov K.A., Shcheglov A.Yu. Zashchita ot atak na povyshenie privilegiy [Protection from
privilege escalation attacks], Vestnik komp'yuternykh i informatsionnykh tekhnologiy [Bulletin
of Computer and Information Technologies], 2015, No. 1, pp. 36-42.
9. Litvinenko V.A., Khovanskov S.A., Khovanskova V.S. Otsenka sokrashcheniya vremeni postroeniya
svyazyvayushchikh derev'ev tsepey s pomoshch'yu raspredelennoy vychislitel'noy
sistemy [Estimation of time reduction in the construction of linking chain trees using a distributed
computing system], Informatika, vychislitel'naya tekhnika i inzhenernoe obrazovanie [Informatics,
computer engineering and engineering education], 2016, No. 4 (28), pp. 34-42.
10. Kapustyan S.G., Mel'nik E.V. Tekhnologiya organizatsii otkazoustoychivogo funktsionirovaniya
raspredelennykh informatsionno-upravlyayushchikh sistem slozhnykh tekhnicheskikh ob"ektov
[Technology of organization of fault-tolerant functioning of distributed information and control systems
of complex technical objects], Vestnik komp'yuternykh i informatsionnykh tekhnologiy [Bulletin
of Computer and Information technologies], 2010, No. 4 (70), pp. 33-41.
11. Chernyshev Yu.O., Litvinenko V.A., Khovanskov S.A. Litvinenko E.V. Metody upravleniya
tochnost'yu resheniya ekstremal'nykh zadach na grafakh [Methods for controlling the accuracy
of solving extreme problems on graphs], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya
SFedU. Engineering Sciences], 2010, No. 7 (108), pp. 84-91.
12. Chernyshev YU.O., Ventsov N.N. K voprosu o postroenii derev'ev SHteynera s razlichnoy shirinoy
vetvey dlya svyazyvaniya elementov trekhmernykh SBIS [On the construction of Steiner trees with
different branch widths for linking elements of three-dimensional VLSI], Izvestiya YuFU.
Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2009, No. 4 (93), pp. 72-76.
13. Varentsov P.E., Matveeva E.V., Glozshteyn A.M., Malashkevich I.A. Imitatsionnoe
modelirovanie neravnomernogo vkhodyashchego trafika dlya issledovaniya effektivnosti kommutatsionnykh
struktur [Simulation modeling of uneven incoming traffic for the study of the
effectiveness of com-mutational structures], Rossiya v prostranstve global'nykh
transformatsiy: v fokuse nauk o cheloveke, obshchestve, prirode i tekhnike: Mater.
mezhdunarodnoy mezhdistsiplinarnoy nauchnoy konferentsii. Sostavitel', otvetstvennyy i
nauchnyy redaktor sbornika V.P. Shalaev [Russia in the space of global transformations: in the
focus of the sciences of man, society, nature and technology: Proceedings of the International
interdisciplinary scientific conference. The compiler, responsible and scientific editor of the
collection V.P. Shalaev], 2016, pp. 357-358.
14. Kotenko V.V. Effektivnost' virtual'nogo pomekhoustoychivogo kodirovaniya [The effectiveness
of virtual noise-resistant coding], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU.
Engineering Sciences], 2016, No. 9 (182), pp. 15-26.
15. Klochko A., Zhila V. Solving problems of distribution network tracing: example of gas distribution
using the search optimization methodology, Advances in Intelligent Systems and
Computting, 2017, Vol. 692, pp. 615-624.
16. Kureychik V.V., Timashkov D.I. Imitatsionnaya model' otsenki urovnya kompetentnosti na
osnove setey Petri [Simulation model for assessing the level of competence based on Petri
nets], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2013,
No. 7 (144), pp. 226-231.
17. Lebedev B.K., Voronin E.I. Geneticheskiy algoritm raspredeleniya soedineniy po sloyam pri
mnogosloynoy global'noy trassirovke SBIS Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya
SFedU. Engineering Sciences], 2012, No. 7 (132), pp. 14-21.
18. Norkin O.R., Fedorov I.D. Mul'tiagentnost' v raspredelennykh vychisleniyakh [Multiagency in
distributed computing], Informatsionnye tekhnologii, sistemnyy analiz i upravlenie
(ITSAU-2016): Cb. trudov KhIV Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii molodykh uchenykh,
aspirantov i studentov. Yuzhnyy federal'nyy universitet; Redaktsionnaya kollegiya: Finaev V.I.,
Kosenko E.Yu., Shestova E.A. [Information Technologies, System Analysis and Management
(ITSAU-2016): Proceedings of the XIV All-Russian Scientific Conference of Young
Scientists, Postgraduates and Students. Southern Federal University; Editorial Board: Finaev
V.I., Kosenko E.Yu., Shestova E.A.], 2016, pp. 261-265.
19. Biblev D.V., Fedorov I.D. Mul'tiagentnye intellektual'nye sistemy i obrabotka web-informatsii
[Multi-agent intelligent systems and web-information processing], XIX Vserossiyskaya
studencheskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo
universiteta. sbornik statey [XIX All-Russian Student scientific and practical conference of
Nizhnevartovsk State University. collection of articles], 2017, pp. 184-186.
24. Kotenko V.V., Polyakov A.I. Virtual immediate coding, International Journal of Engineering
and Technology(UAE), 2018, Vol. 7, No. 3.13 Special Issue 13, pp. 14-16.
20. Kotenko V.V., Polyakov A.I. Virtual immediate coding, International Journal of Engineering
and Technology(UAE), 2018, Vol. 7, No. 3.13 Special Issue 13, pp. 14-16.
21. Zaruba D.V., Zaporozhets D.Yu., Zaporozhets Yu.Yu. Podsistema raspredelennogo resheniya
optimizatsionnykh zadach [Subsystem of distributed solution of optimization problems],
Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2019, No. 2
(204), pp. 57-68.
22. Raspopov S.V., Vasilenko R.I. Podkhod k upravleniyu resursami raspredelennoy
vychislitel'noy sistemy [An approach to resource management of a distributed computing system],
Informatsionnye sistemy i tekhnologii: fundamental'nye i prikladnye issledovaniya: Sb.
statey I Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii molodykh uchenykh, aspirantov,
magistrantov i studentov [Information systems and technologies: fundamental and applied research:
Collection of articles of the I All-Russian Scientific and Practical Conference of Young
Scientists, Postgraduates, Undergraduates and Students], 2016, pp. 26-29.
23. Konoplev S.G., Levchegov O.N. Ispol'zovanie raspredelennykh vychisleniy dlya modelirovaniya
protsessov regional'nogo razvitiya v dinamicheski-izmenyaemoy srede [The use of distributed computing
for modeling regional development processes in a dynamically changing environment],
Ustoychivoe i innovatsionnoe razvitie regionov Rossii v usloviyakh global'nykh
transformatsiy: Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Lipetskiy filial
Finansovogo universiteta pri Pravitel'stve RF [Sustainable and innovative development of
Russian regions in the context of global transformations: Materials of the international scientific
and practical conference. Lipetsk branch of the Financial University under the Government
of the Russian Federation], 2015, pp. 170-175.
Опубликован
2021-11-14
Выпуск
Раздел
РАЗДЕЛ I. РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ