МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

  • М. В. Николаенко Ростовский государственный медицинский университет
  • Е. А. Кижеватова Ростовский государственный медицинский университет
  • Н.В. Дроботя Ростовский государственный медицинский университет
Ключевые слова: Когнитивные нарушения, артериальная гипертензия, электроэнцефалограмма, нейропротективная терапия, профилактика деменции

Аннотация

Цель: провести анализ электроэнцефалографических параметров у пациентов с ар-териальной гипертензией и с когнитивными жалобами, получающих стандартную анти-гипертензивную терапию, не имеющих сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, с целью ранней диагностики поражения головного мозга, как основного органа мишени при артериальной гипертензии. Материалы и методы: в рамках работы было обследовано 135 человек (95 человек с артериальной гипертензией и 43 потенциально здоровых). Сред-ний возраст пациентов 63±8,2 года. В результате диагностики испытуемых разделили натри основные группы. В первую группутвошли лица без когнитивных нарушений (82 челове-ка – 60,7 % от всех испытуемых). Во вторую группу вклчали пациентов с легкими когни-тивными нарушениями (32 человека – 23,7 % от всех испытуемых). В третью группу во-шли лица с умеренными когнитианвыми нарушениями (21 человек – 15,6 %). Исследования проводились на аппарате «Энцефалан-ЭЭГР-19/26». Результаты: После проведенного лечения у большинства пациентов отмечалось редукция предьявляемых жалоб, нарастание по «Монреальской шкале» от 1 до 2 баллов, уменьшение тревоги и депрессии по «Госпи-тальной шкале», увеличение индексов по SF-36. По данным ЭЭГ отмечалось повышение частоты основного альфа-ритма и общей биоэлектрической мощности ритмики, появле-ние выраженного спектрального пика в альфа диапазоне, уменьшение мощности медленно-волновой ритмики в передних отделах, что также свидетельствует о положительной динамике, которая коррелирует с клиническими данными и данными тестов. Выводы: проведенное исследование установило диагностическую ценность количественном обработки электроэнцефалограммы (частоты основного ритма, мощности ритмов тета- и дельта-диапазона в передних отделах, общей мощности б.э.а.), которые позволяют предположить необходимость назначения дополнительной терапии к стандартному антигипертензивному лечению.

Литература

1. Zhukovskiy G.S., Konstantinov V.V., Varlamova T.A., Kapustina A.V. Arterial'naya gipertenziya [Arterial hypertension], Russkiy meditsinskiy zhurnal [Russian medical journal], 1997, No. 9, pp. 551-558.
2. Komitet ekspertov Vserossiyskogo nauchnogo obshchestva kardiologov. Sektsiya arterial'noy gipertonii VNOK. Profilaktika, diagnostika i lechenie arterial'noy gipertenzii. Rossiyskie rekomendatsii (vtoroy peresmotr) [Committee of experts of the all-Russian scientific society of cardiologists. Section of arterial hypertension in the hospital. Prevention, diagnosis and treat-ment of arterial hypertension. Russian recommendations (second revision)]. Moscow, 2004.
3. Shmidt E.V., Lunev D.K., Vereshchagin N.V. Sosudistye zabolevaniya golovnogo i spinnogo mozga [Vascular diseases of the brain and spinal cord]. Moscow: Meditsina, 1976, pp. 231-234.
4. Makolkin V.I. TSerebral'nye oslozhneniya gipertonicheskoy bolezni v praktike terapevta [Cer-ebral complications of hypertension in the practice of a therapist], Lechashchiy vrach [Attend-ing doctor], 2009, No. 2.
5. Bolezni nervnoy sistemy [Diseases of the nervous system], ed. by Yakhno N.N., Shtul'mana D.R. Moscow: Meditsina, 2002, pp. 231-302.
6. How well is Hypertension controlled in Europe?, Europ Society of Hypertens Scient Newslet-ter, 2007, Vol. 8, No. 3.
7. Yakhno N.N. Kognitivnye rasstroystva v nevrologicheskoy klinike [Cognitive disorders in the neurological clinic], Nevrologicheskiy zhurnal [Neurological journal], 2006, No. 11. Appendix No. 1, pp. 4-12.
8. Zakharov V.V., Yakhno N.N. Vserossiyskaya programma izucheniya epidemiologii i terapii kognitivnykh rasstroystv v pozhilom vozraste [All-Russian program for the study of epidemi-ology and therapy of cognitive disorders in the elderly], Nevrologicheskiy zhurnal [Neurologi-cal journal], 2006, No. 2.
9. Oshchepkova E.V. Gipertonicheskaya entsefalopatiya: vozmozhnosti profilaktiki [Hypertonic encephalopathy: possibilities of prevention], Kardiologiya [Cardiology], 2003, No. 3.
10. Zateyshchikov D.A. Tromboliticheskaya terapiya tenekteplaznoy pri ostrom koronarnom sindrome v usloviyakh realizatsii sosudistoy programmy [Tenecteplase thrombolytic therapy in acute coronary syndrome in the context of implementation of cardiovascular program], Reperfuzionnaya terapiya [Reperfusion therapy], 2014, Vol. 12, No. 10, pp. 10-14.
11. Launer L.J., Masaki K., Petrovitch H., et all. The association between midlife blood pressure level and late–life cognitive function. The Honolulu–Asia Aging Study, JAMA, 1995, Vol. 274 (23), pp. 1846-1851.
12. Shishkova V.N. Narusheniya kognitivnykh funktsiy u bol'nykh s arterial'noy gipertenziey [Cognitive impairment in patients with arterial hypertension], Trudnyy patsient [Difficult pa-tient], 2014, No. 10, Vol. 12.
13. Vishneva E.M., Vishneva N.S. Prediktory razvitiya kognitivnoy disfunktsii u bol'nykh arterial'noy gipertenziey s tserebrovaskulyarnymi assotsiirovannymi klinicheskimi sostoyaniyami. Evraziyskiy Soyuz Uchenykh. PDF arkhiv [Predictors of the development of cognitive dysfunction in patients with arterial hypertension with cerebrovascular associated clinical conditions. Eurasian Union Of Scientists. PDF archive].
14. Gusev E.I., Skvortsova V.I. Ishemiya golovnogo mozga [Brain ischemia]. Moscow: Meditsina, 2001, 328 p.
15. Kizhevatova E.A., Omel'chenko V.P. Analiz bioelektricheskoy aktivnosti golovnogo mozga pri kognitivnykh narusheniyakh u bol'nykh entsefalopatiey [Analysis of bioelectric activity of the brain in cognitive disorders in patients with encephalopathy], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 2014, No. 10 (159), pp. 69-77.
16. Shakhparonova N.V., Kadykov A.S. Khronicheskie sosudistye zabolevaniya golovnogo mozga: algoritm diagnostiki i lecheniya [Chronic vascular diseases of the brain: an algorithm for diag-nosis and treatment], Consilium Medicum, 2017, Vol. 19, No. 2, pp. 104-109.
17. Efremov V.V., Zalevskaya A.I., Efremov K.V. Obosnovanie vybora metoda EEG s kognitivnoy nagruzkoy dlya ranney diagnostiki sosudistogo i neyrodegenerativnogo kharaktera umerennykh kognitivnykh rasstroystv [Justification of the choice of EEG method with cogni-tive load for early diagnosis of vascular and neurodegenerative character of moderate cognitive disorders], Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and ed-ucation], 2019, No. 1.
18. Zakharov V.V. Neyropsikhologicheskie testy. Neobkhodimost' i vozmozhnost' primeneniya [Neuropsychological tests. Necessity and possibility of application], Consilium Medicum, 2012, Vol. 13, No. 2, pp. 82-90.
19. Gurskaya O.E. Neyrofiziologicheskie mekhanizmy tserebro-vaskulyarnykh narusheniy funktsii golovnogo mozga i ikh patogeneticheskaya neyroprotektsiya: avtoref. diss. … d-ra med. nauk. [Neurophysiological mechanisms of cerebrovascular disorders of brain function and their pathogenetic neuroprotection: abstract: cand. of med. sc. diss.]. Saint Petersburg, 2018.
20. Gantsgorn E.V., Khloponin V.P., Maklyakov Yu.S. Pokazateli kolichestvennoy farmako – EEG pri ostroy ishemii golovnogo mozga i ikh dinamika v usloviyakh primeneniya nootropov [In-dicators of quantitative pharmaco-EEG in acute brain ischemia and their dynamics in the con-ditions of nootropics use], Meditsinskiy vestnik Yuga Rossii [Medical Bulletin of the South of Russia], 2014, No. 1, pp. 17-21.
Опубликован
2020-06-29
Выпуск
Раздел
РАЗДЕЛ II. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ